พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491

พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537

พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

พรบ.ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ.2541

พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2508

พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ.2554

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 498) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 499) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

พระราชบัญญัติกองทุนกระทรวงยุติธรรม

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาความแรงงาน

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556