พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 คลิกที่นี้

พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 คลิกที่นี้

พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 คลิกที่นี้

พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 คลิกที่นี้

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 คลิกที่นี้

พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 คลิกที่นี้

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 คลิกที่นี้

พรบ.ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ.2541 คลิกที่นี้

พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 คลิกที่นี้

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 คลิกที่นี้

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 คลิกที่นี้

พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2508 คลิกที่นี้

พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 คลิกที่นี้

พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 คลิกที่นี้

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ.2554 คลิกที่นี้

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 498) พ.ศ.2553 คลิกที่นี้

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 499) พ.ศ.2553 คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๑ คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ.2552 คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติกองทุนกระทรวงยุติธรรม คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาความแรงงาน คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540  คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 คลิกที่นี้

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 คลิกที่นี้