ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการปฏิบัติและเกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้เงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์รายได้ของผู้ขอรับการช่วยเหลือที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 197) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินความรู้ชาวต่างประเทศ

มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน

สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู-ผู้บริหารสถานศึกษา

การเทียบโอน-การทดสอบ-และการฝึกอบรม-เพื่อรับรองความรู้วิชาชีพ

หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการรับรองความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา