การจัดบริการด้านการจ้างงานของรัฐแก่คนพิการ

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น

การปรับปรุงกฎหมายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับคนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการจังหวัดพิจิตร

บทความการจ้างคนพิการ บทสัมภาษน์ อ วิริยะ

บทวิพากษ์นโยบายและข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย

งานด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการในประเทศไทย

โครงการประเมินสิทธิด้านสุขภาพสำหรับคนพิการ

การพัฒนารูปแบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ทัศนคติของคนตาบอดต่อการเข้าถึงสภาพแวดล้อม 

รายงานผลการวิจัยเรื่อง เจตคติของคนตาบอดและ - สสพ

สวัสดิการด้านสุขภาพของคนพิการทางการเห็น

ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ