การจัดบริการด้านการจ้างงานของรัฐแก่คนพิการ คลิกที่นี้

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี้

การปรับปรุงกฎหมายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ คลิกที่นี้

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับคนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการจังหวัดพิจิตร คลิกที่นี้

บทความการจ้างคนพิการ บทสัมภาษน์ อ วิริยะ คลิกที่นี้

บทวิพากษ์นโยบายและข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย คลิกที่นี้

คู่มือการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 คลิกที่นี้