เอกสารงานวิจัยการศึกษาเรื่องการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ

วิทยานิพนธ์เรื่องการเสริมสร้างเคลือข่ายการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

รายงานการวิจัยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพของคนพิการทางการศึกษา

รายงานการวิจัยเรื่องกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการมีส่วนร่วมทางสังคม

ปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการ - สภาผู้แทนราษฎร

เบี้ยยังชีพคนพิการกับคุณภาพชีวิตคนพิการ

งานสิทธิมนุษยชนด้านคนพิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

งานวิจัยระบบบริการสุขภาพ คนพิการ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งานวิจัยการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการกรณีศึกษาคนพิการทางการเห็นจังหวัดขอนแก่น

รายงานเรื่องเมื่อความพิการมิใช่อุปสรรคในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง

การจัดบริการด้านการจ้างงานของรัฐแก่คนพิการ - วารสารวิทยบริการ

การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา

ความเสมอภาพในการทำงานของคนตาบอดโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ