พิธีมอบสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

          เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักหอสมุดเบญญาลัยได้จัดพิธีมอบสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ณ อาคารเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะครูอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา เป็นผู้มอบสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ ระบบเรียนรู้อักษรเบรลล์ เครื่องสอนการพิมพ์อักษรเบรลล์ และแผนที่นำทาง เป็นต้น ซึ่งภายในพิธีมอบฯ มีการแนะนำ / แสดงผลงานของนักศึกษาที่ประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ฯ, แนะนำเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆภายในสำนักหอสมุดฯ โดยนายพีระ พิลาฤทธิ์ และมอบใบประกาศให้กับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุดเบญญาลัย ต้องขอขอบพระคุณคณะครูอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมกันประดิษฐ์สื่อการเรียนอุปกรณ์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น