โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ห้องสมุด และห้องเรียนรู้ตาบอดพิการซ้อนผ่านระบบให้บริการออนไลน์

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ครั้งที่ 1

 

     ในวันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ห้องสมุด และห้องเรียนรู้ตาบอดพิการซ้อนผ่านระบบให้บริการออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ครั้งที่ 1 สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอาคารเบญญาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาซอฟต์แวร์ห้องสมุดออนไลน์ และร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะซอฟต์แวร์ห้องสมุดออนไลน์