รูปภาพหัวข้อบทความเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลกับสำนักหอสมุดเบญญาลัย - ห้องสมุดออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นางสาวศรันยา  เกษียรพรมราช ผู้เขียน

          สำนักหอสมุดเบญญาลัย เป็นห้องสมุดออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ให้บริการสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น, บุคลากรหรือหน่วยงานทางการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ผ่านระบบออนไลน์และให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทางสำนักหอสมุดเบญญาลัยจึงได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเข้าถึงสื่อข้อมูลหรือมีฐานข้อมูลพร้อมใช้จะเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

          ฐานข้อมูล หรือ Database เป็นระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูล, กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยอาศัยการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบ DBMS : Database Management System หรือระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีเครื่องมือให้เลือกใช้อยู่อย่างมากมาย ซึ่งระบบการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกเราล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทั้งนั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ระบบต้องมี หากทำการออกแบบไม่ครอบคลุม ก็จะเกิดปัญหาที่ตามมาในมุมมองของผู้ใช้งานคือ ข้อมูลไม่ครบ, ข้อมูลซ้ำซ้อน, ข้อมูลผิดพลาด ส่วนปัญหาในมุมมองของนักพัฒนาคือไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาแสดงได้, ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถสรุปเพื่อตอบโจทย์องค์กรได้, ข้อมูลที่จัดเก็บกลายเป็นขยะไม่สามารถนำไปใช้งานได้ ปัญหาต่างๆอาจเกิดขึ้นมาได้จากความสัมพันธ์หรือลำดับชั้นของข้อมูลที่เรามองข้ามไม่คิดให้รอบคอบในขั้นตอนการออกแบบนั่นเอง

          สำนักหอสมุดเบญญาลัย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราให้บริการสื่อแก่กลุ่มเป้าหมาย ก่อนการให้บริการนั้นเราจะต้องมีข้อมูล ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลการผลิต ฐานข้อมูลกลาง ฐานข้อมูลการให้บริการ ฐานข้อมูลสมาชิก ฐานข้อมูลอาสาสมัคร และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัยอีกมากมาย ทางสำนักหอสมุดเบญญาลัยจึงได้พัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นระบบ คำว่า “ระบบ” ในที่นี้หมายถึง การทำข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และทำข้อมูลให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะฐานข้อมูลการผลิต ฐานข้อมูลกลาง ฐานข้อมูลการให้บริการ “เป็นใจกลางที่สำคัญในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง” สำนักหอสมุดเบญญาลัยจึงได้ทำการพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าว ก็เพื่อความสะดวกในการให้บริการและลดการผลิตที่ซ้ำซ้อนของหน่วยผลิตและบริการสื่อสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น จากข้อมูลที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าสำนักหอสมุดเบญญาลัยของเรานั้นได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่จะออกไปถึงมือกลุ่มเป้าหมายนั้น จะต้องเป็นข้อมูลที่ดี และมีคุณภาพที่สุด

          ฉะนั้น สำนักหอสมุดเบญญาลัยของเราจะไม่หยุดนิ่งกับการพัฒนาตนเอง เราจะทำการพัฒนาฐานข้อมูลของเราไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เราจำเป็นที่จะต้องเตรียมระบบฐานข้อมูลให้พร้อม เพื่อให้ก้าวทันสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

“เราจะเป็นหนึ่งในต้นแบบด้านการพัฒนาเพื่อการเข้าถึงสื่อสารสนเทศอย่างเท่าเทียมและการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสนเทศ สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและผู้ที่บกพร่องทางสื่อสิ่งพิมพ์อย่างแท้จริง”