บทคัดย่อ

 

                สถานะทางกฎหมายมีความสัมพันธ์กับการเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย โดยภายใต้ระบบกฎหมายไทยมีเพียง “บุคคลธรรมดา” และ “นิติบุคคล “ เท่านั้นที่เป็น “ผู้ทรงสิทธิ” ที่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี พบว่า มีองคภาวะบางลักษณะที่แม้กฎหมายจะได้ให้การรับรองสิทธิบางประการไว้แล้วก็ตาม แต่ไม่เป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย อันได้แก่ ชุมชน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้การรับรองสิทธิของชุมชนในการใช้สิทธิเรียกร้องในกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีสิทธิเรียกร้องในกระบวนการยุติธรรมในทางปกครอง แต่ไม่รวมถึงสิทธิเรียกร้องในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญาด้วย จึงส่งผลถึงการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของเอกชนที่เกิดต่อชุมชน ดังนั้น เพื่อรับรองสถานะของชุมชนจึงควรที่จะตรากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญโดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นสำคัญ

 

Abstract

  

                Legal status is related to the legal rights holder. In Thai legal system, only person and juristic person are recognized as the rights holder who has legal rights and duties. However, it has been found that there is some legal entity which is not acknowledged as the rights holder even thought it has been recognized by law; that is community. Constitution of the Kingdom of Thailand, BE 2550 (2007) affirms the right of the community to claim under the judicial system.  The result of this research, however, found that community has the right to claim only in administrative justice system but not in civil and criminal justice system. It leads to affect on the right to compensate of community when there has been disputed between community and private agency. Consequently, in order to recognize legal status of community, it is necessary to promulgate the law to comply with the Constitution by consider the principle of people participation. 

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร