สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำแนกตามภูมิภาค และเพศ

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2537 ถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

ภาค


จำนวน(ราย)

ชาย หญิง รวม
1. กรุงเทพมหานคร 32,791 25,823 58,614
2. ภูมิภาค 778,152 656,068 1,434,220
รวมทั้งสิ้น 810,943 681,891 1,492,834

ภูมิภาค ประกอบด้วย


2.1 ภาคกลางและภาคตะวันออก  170,894 138,494 309,388
2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  307,901  270,496  578,397
2.3 ภาคใต้  92,774  73,026  165,800
2.4 ภาคเหนือ  186,641  159,626  346,267
2.5 ไม่ระบุ  19,942  14,426  34,368
 รวม  778,152  656,068  1,434,220

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

ที่มา : ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

หมายเหตุ ข้อมูลคนพิการ : ทั้งหมด 1,728,218 ราย

หมายเหตุ ข้อมูลคนพิการ : เสียชีวิต 235,384 ราย

หมายเหตุ ข้อมูลคนพิการ : มีชีวิต 1,492,834 ราย

ดาวโหลดเอกสาร