ผู้เขียน: ธุลีพระบาท
ธรรมะแห่งพระราชา

มีคำกล่าวกันเสมอว่า "คนไทยเรานั้นโชคดีที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีในพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" เพราะตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัย และตรากตรำพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งนี้ก็เพื่อความผาสุกของคนไทยทั้งประเทศ พระองค์ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงอ่อนโยนน้อมพระองค์ลงสู่ราษฎร ทรงละความโกรธทั้งภายในภายนอก ทรงหลุดพ้นจากความไม่ถูกต้องทั้งปวง ทรงบำเพ็ญทานเป็นกิจวัตร และทรงเคร่งครัดในการรักษาศีล ทรงประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างอันดีงามเช่นนี้มาอย่างจริงจัง สม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 60 ปี เพราะพระองค์ยึดถือหลักทศพิธราชธรรม

โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความตอนหนึ่งว่า "พระมหากษัตริย์ไทยต้องยึดถือหลักปฏิบัติที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรม หรือ ธรรม 10 ประการของพระมหากษัตริย์ เป็นไปตามหลักพุทธศาสนา" ซึ่งพระองค์ก็ได้ยึดหลักปฏิบัติเสมอมา เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วยหลักธรรม ทั้ง 10 ข้อ พร้อมเรื่องราวที่พระองค์ทรงปฏิบัติตามหลักธรรม นับเป็นเนื้อหาสำคัญที่ประชาชนชาวไทยควรสืบปฏิบัติตามพระองค์ หรือเดินตามรอยเท้าของพ่อ เพื่อช่วยกันทำให้คนไทยเป็นเเผ่นดินธรรม-เเผ่นดินทอง

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 160
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-508-400-0
245 a : Title
ธรรมะแห่งพระราชา
260 b : Name of publisher
แสงดาว, บจก.สนพ.
300 a : Total pages
160
520 a : Description
มีคำกล่าวกันเสมอว่า "คนไทยเรานั้นโชคดีที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีในพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" เพราะตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัย และตรากตรำพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งนี้ก็เพื่อความผาสุกของคนไทยทั้งประเทศ พระองค์ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงอ่อนโยนน้อมพระองค์ลงสู่ราษฎร ทรงละความโกรธทั้งภายในภายนอก ทรงหลุดพ้นจากความไม่ถูกต้องทั้งปวง ทรงบำเพ็ญทานเป็นกิจวัตร และทรงเคร่งครัดในการรักษาศีล ทรงประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างอันดีงามเช่นนี้มาอย่างจริงจัง สม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 60 ปี เพราะพระองค์ยึดถือหลักทศพิธราชธรรม โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความตอนหนึ่งว่า "พระมหากษัตริย์ไทยต้องยึดถือหลักปฏิบัติที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรม หรือ ธรรม 10 ประการของพระมหากษัตริย์ เป็นไปตามหลักพุทธศาสนา" ซึ่งพระองค์ก็ได้ยึดหลักปฏิบัติเสมอมา เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วยหลักธรรม ทั้ง 10 ข้อ พร้อมเรื่องราวที่พระองค์ทรงปฏิบัติตามหลักธรรม นับเป็นเนื้อหาสำคัญที่ประชาชนชาวไทยควรสืบปฏิบัติตามพระองค์ หรือเดินตามรอยเท้าของพ่อ เพื่อช่วยกันทำให้คนไทยเป็นเเผ่นดินธรรม-เเผ่นดินทอง

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้