E-Book

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ 3
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ ..

โครงการส่งเสริมการใช้งานและพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดออนไลน์ผ่านระบบให้บริการออนไลน์ ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

23 July 2019

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ 2
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ ..

โครงการส่งเสริมการใช้งานและพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดออนไลน์ผ่านระบบให้บริการออนไลน์ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562

23 July 2019

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ 1
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ ..

โครงการส่งเสริมการใช้งานและพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดออนไลน์ผ่านระบบให้บริการออนไลน์ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

23 July 2019