รูปอาคารเบญญาลัย


สำนักหอสมุดเบญญาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 เริ่มโดย ดร. ประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากแนวคิดที่ว่า “ความรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก สามารถสร้างความเท่าเทียมกันในสิทธิของมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบห้องสมุดออนไลน์ให้ครอบคลุมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังรวบรวมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิธรรมิกชนฯ ทั้ง 10 สาขา ทั่วประเทศ สถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สำนักหอสมุดเบญญาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดหอสมุด พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า “อาคารเบญญาลัย” ซึ่งหมายความว่า “อาคารแห่งความรอบรู้” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากรของมูลนิธิฯ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น