ผู้เขียน: นางสาวกนกพร กระบวนศรี และนายศุภษร บุดดา
ชุดเพิ่มศักยภาพ หน้าที่พลเมือง 5

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายสำคัญ คือ สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นกำลังของชาติ และเป็นพลเมืองอาเซียน รวมถึงพลเมืองโลก ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ จึงเป็นภารกิจหลัก ของสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องร่วมมือกันกับผู้ปกครองในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่นักเรียนทุกคนอย่างจริงจัง และ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการรู้เท่าทัน เพื่อการเป็นพลเมืองไทยที่เข้มแข็งนำไปสู่การ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เจริญมั่นคงต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมพลเมือง ของชาติไปสู่การเป็นพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการกำหนดสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ การดำเนินชีวิตในสังคม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้ว ยังได้กำหนดรายวิชา เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ๕ จุดเน้น ดังนี้
• ความเป็นไทย
• รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
• ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
• ความปรองดอง สมานฉันท์
• ความมีวินัยในตนเอง
เพื่อให้สถานศึกษานำไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จึงได้จัดทำหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองขึ้นสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่กำหนดในกรอบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ตามหลักการสำคัญ ดังนี้
1 นำเสนอเนื้อหาสาระครอบคลุมจุดเน้นสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
2 นำเสนอหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม
3 นำเสนอแนวปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมจุดเน้นสาระและผลการเรียนรู้

วันที่เผยแพร่ : Nov 04, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : การศึกษา
จำนวนหน้า : 64
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-203-571-5
245 a : Title
ชุดเพิ่มศักยภาพ หน้าที่พลเมือง 5
260 b : Name of publisher
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
300 a : Total pages
64
520 a : Description
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายสำคัญ คือ สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นกำลังของชาติ และเป็นพลเมืองอาเซียน รวมถึงพลเมืองโลก ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ จึงเป็นภารกิจหลัก ของสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องร่วมมือกันกับผู้ปกครองในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่นักเรียนทุกคนอย่างจริงจัง และ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการรู้เท่าทัน เพื่อการเป็นพลเมืองไทยที่เข้มแข็งนำไปสู่การ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เจริญมั่นคงต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมพลเมือง ของชาติไปสู่การเป็นพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการกำหนดสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ การดำเนินชีวิตในสังคม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้ว ยังได้กำหนดรายวิชา เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ๕ จุดเน้น ดังนี้ • ความเป็นไทย • รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ • ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข • ความปรองดอง สมานฉันท์ • ความมีวินัยในตนเอง เพื่อให้สถานศึกษานำไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จึงได้จัดทำหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองขึ้นสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่กำหนดในกรอบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ตามหลักการสำคัญ ดังนี้ 1 นำเสนอเนื้อหาสาระครอบคลุมจุดเน้นสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 2 นำเสนอหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม 3 นำเสนอแนวปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมจุดเน้นสาระและผลการเรียนรู้

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้