ผู้เขียน: กนกพร กระบวนศรี และคณะ
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมพลเมือง ของชาติไปสู่การเป็นพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการกำหนดสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้ว ยังได้กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ในเรื่องความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความปรองดองสมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง เพื่อให้สถานศึกษานำไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จึงได้จัดทำหนังสือกิจกรรมรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองขึ้นสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ ที่กำหนดในกรอบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ตามหลักการสำคัญ

วันที่เผยแพร่ : Nov 04, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : การศึกษา
จำนวนหน้า : 74
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-203-547-6
245 a : Title
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.6
260 b : Name of publisher
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
300 a : Total pages
74
520 a : Description
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมพลเมือง ของชาติไปสู่การเป็นพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการกำหนดสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้ว ยังได้กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ในเรื่องความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความปรองดองสมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง เพื่อให้สถานศึกษานำไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จึงได้จัดทำหนังสือกิจกรรมรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองขึ้นสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ ที่กำหนดในกรอบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ตามหลักการสำคัญ

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้