อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

avatar
Benyalai Admin1
13 Feb 2020

เกณฑ์การให้บริการสื่อสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

            การให้บริการสื่อสารสนเทศ ได้แก่ สื่ออักษรเบรลล์ สื่อภาพนูน สื่อเสียงระบบดิจิตอล สื่อเสียงระบบเดซี

 

  1. เกณฑ์การให้บริการผลิตสื่ออักษรเบรลล์

 

ที่

ขั้นตอนการผลิตสื่ออักษรเบรลล์

ค่าใช้จ่าย

1

ขั้นตอนการพิมพ์ต้นฉบับ

 

1.1

พิมพ์ต้นฉบับใหม่ (Microsoft Word)

 

 

• พิมพ์ต้นฉบับใหม่ (Microsoft Word)

ค่าพิมพ์หน้าละ 15 บาท

 

• กรณีเร่งด่วน

ค่าพิมพ์หน้าละ 20 บาท

1.2

มีไฟล์ต้นฉบับอยู่แล้ว

 

 

• ไฟล์นามสกุล .doc, .docx,

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

• ไฟล์นามสกุล .ppt, .pptx, .xls หรือ .xlsx และตรวจความถูกต้องไฟล์

ค่าแปลงไฟล์หน้าละ 3 บาท

2

ขั้นตอนการแปลเป็นอักษรเบรลล์และพิสูจน์อักษร

หน้าละ 3 บาท

3

ขั้นตอนการทำสำเนา

 

 

• พิมพ์เป็นอักษรเบรลล์แบบหน้าเดียว

แผ่นละ 5 บาท

 

• พิมพ์เป็นอักษรเบรลล์แบบสองหน้า

แผ่นละ 7 บาท

 

- พิมพ์เบรลล์ ขนาดกระดาษ A3  แบบหน้าเดียว

แผ่นละ 7 บาท

 

- พิมพ์เบรลล์  ขนาดกระดาษ A3 แบบ 2  หน้า

แผ่นละ 12 บาท

 

- พิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ ลงในแผ่นใส่ขนาด A4

แผ่นละ 20 บาท

4

ขั้นตอนการเข้ารูปเล่ม

 

 

- สันห่วงขนาด 10-14 มม.

ชิ้นละ 10 บาท

 

- สันห่วงขนาด 15-22 มม.

ชิ้นละ 15 บาท

 

- สันห่วงขนาด 25 มม.

ชิ้นละ 20 บาท

 

- ปก (กระดาษอาร์ทมัน หน้าเดียว สีขาว)

คู่ละ 10 บาท

 

 

 

5

ขั้นตอนการจัดส่ง

จ่ายตามจริง

 

 

        2.เกณฑ์ค่าใช้จ่ายการให้บริการผลิตสื่อเสียงระบบ Daisy

 

ที่

ประเภทสื่อเสียง

ค่าใช้จ่าย

1

DAISY (NCC only)

 

 

• ผลิตหนังสือเสียง ชนิด  DAISY (NCC only)

1 ชั่วโมง = 250 บาท

 

• ผลิตหนังสือเสียง ชนิด  DAISY (NCC only) กรณีเร่งด่วน

1 ชั่วโมง = 350 บาท

2

DAISY (ful text and ful audio)

 

 

• ผลิตหนังสือเสียง ชนิด  DAISY (ful text and ful audio)

1 ชั่วโมง = 700 บาท

 

• ผลิตหนังสือเสียง ชนิด  DAISY (ful text and ful audio) กรณีเร่งด่วน

1 ชั่วโมง = 900 บาท

3

DAISY text

 

 

• ผลิตหนังสือเสียง ชนิด  DAISY text

1 ชั่วโมง = 500 บาท

 

• ผลิตหนังสือเสียง DAISY text) กรณีเร่งด่วน

1 ชั่วโมง = 700 บาท

4

Audio files

 

 

• ผลิตหนังสือเสียง ชนิด  Audio files

1 ชั่วโมง = 200 บาท

 

• ผลิตหนังสือเสียง Audio files กรณีเร่งด่วน

1 ชั่วโมง = 300 บาท

5

E-PUB Book

 

 

• ผลิตหนังสือ ชนิด  E-PUB

หน้าละ = 30 บาท

6

นามบัตรอักษรเบรลล์/อักษรปกติ (ขนาดมาตรฐาน)

แผ่นละ = 10 บาท

7

สื่อภาพนูน

 

 

• ผลิตหนังสื่อภาพนูน (ผลิตด้วยมือวัสดุตัดแปะ)

แผ่นละ = 20 บาท

 

***ข้อดี สื่อภาพนูนประเภทนี้สามารถสัมผัสได้เสมือนจริงนำมาตัดและติดกาว

 

 

*** ข้อเสีย ใช้งานได้ไม่ยาวนาน วัสดุเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

 

 

• ผลิตหนังสื่อภาพนูน (ผลิตด้วยโปรแกรม

แผ่นละ = 10 บาท

 

ออกแบบรูปภาพด้วย โปรแกรม Tactileview และส่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิม์อักษรเบรลล์

 

 

ลักษณะเส้นเป็นเส้นนูนจุดอักษรเบรลล์

 

 

• ผลิตหนังสื่อภาพนูน (ผลิตด้วยโปรแกรม Tiger )

แผ่นละ = 15 บาท

 

*** ออกแบบและตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Tiger design และส่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์

 

 

*** จุดเด่นของการผลิตสื่อภาพนูนด้วยวิธีนี้คือ ได้สื่อภาพนูนพร้อมกับรูปภาพปกติ ภาพนูนมีทั้งอักษรเบรลล์และอักษรปกติ สามารถใช้สามรถใช้งานได้ทั้งผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและบุคคลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

การให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ 

 

  1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในสังกัด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ในสังกัด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

***(กรณีประสานงานเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเบญญาลัยเท่านั้น)

  1. การอบรมให้ความรู้ แนะนำการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
  2. การติดตั้ง แก้ไขปัญหาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

     หมายเหตุ ในกรณีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่นำมาขอรับบริการมีการชำรุดเสียหายมีการจัดซื้ออะไหล่ใหม่มาทดแทน หรือ การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้น สำนักหอสมุดเบญญาลัยจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อขอความคิดเห็น และได้รับการยินยอมให้ดำเนินการจากผู้รับบริการก่อน โดยจะออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการให้กับผู้รับบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 

SHARE ON SOCIAL MEDIA :